Regulamin sklepu Simply Made Presents Limited

I Definicje

 1. Firma: Karolina Ozorowska prowadząca działalność gospodarzą pod nazwą:

  SIMPLY MADE PRESENTS LIMITED
  100 WINDMILL ROAD SL1 3SN SLOUGH ENGLAND
  COMPANY NUMBER: 9771253

  wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG, NIP 879 227 07 87, mail info@simplymadepresents.com, tel. kontaktowy 790 388 477
 2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep Internetowy
 3. Produkty: towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 4. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez SIMPLY MADE PRESENTS LIMITED, działający pod adresem 100 WINDMILL ROAD SL1 3SN SLOUGH ENGLAND;
 6. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271, z późn. zm.);

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.simplymadepresents.com na której umieszony jest regulamin.
 3. Klient dokonując zamawiania towarów przy pomocy strony internetowej www.simplymadepresents.com przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między nim a Firmą.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać drogą mailową lub telefoniczną. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji udzielonej na Produkt można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.
 6. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu. Administratorem danych jest Firma. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane.

III. Sprzedaż

 1. Firma prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem telefonu kontaktowego wskazanego na wstępie Regulaminu.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez SIMPLY MADE PRESENTS LIMITED na zasadach opisanych poniżej.
 3. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny zawierają koszty dostawy.
 4. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji, (4) płatność.
 6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzając przyjęcie zamówienia Sklep podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty transportu. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
 7. Płatności w sklepie internetowym można dokonać:
  - gotówką osobiście w siedzibie Firmy;
  - przelewem - na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia;
  - gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”);
  - przy użyciu PayPal.
 8. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
 9. Jeśli Klient wybierze sposób płatności : „przelewem” lub przy użyciu PayPal towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty.
 10. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu internetowego dzwoniąc na wskazany w regulaminie numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez e-mail.
 11. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych będą anulowane, Sklep nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.
 12. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 13. Istnieje możliwość dokonania zapłaty na rachunek prowadzony w Euro oraz Funtach Brytyjskich.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia
 2. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przy użyciu PayPal- po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty - Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności;
  • w przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.
 4. W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane: wysłane lub odebrane osobiście.
 5. Kupujący mający siedzibę/adres zamieszkania na ternie EU nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów dostawy towaru.
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Paragony wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem ul. Piotrkowska 19/7, 80-180 Gdańska, telefonicznie nr tel. 790 388 477, lub e-mailem.
 8. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów w okresie 10 dni od daty wydania zamówionego towaru Klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Wskazane w pkt. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy towar powinien być odesłany na koszt klienta pod adres Firmy.
 4. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia.

VI. Niezgodność Produktu z umową

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem, za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową mogą być składane do Sklepu w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umowąw jakiejkolwiek formie przewidzianej przepisami prawa.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

VII. Pozostałe postanowienia

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do zamówień dokonanych po jej wprowadzeniu na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).